Nexen

Schlauch 5.30/4.50-6, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (4.50-6) (5.30-6)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 5.30/4.50-6, Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (5.00-6) (5.30-6)
 • Ventil: TR 87

Schlauch 6-6 Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Ventil: TR 87

Schlauch 13x5.00-6, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (13x5.00-6) (13x6.00-6) (145/70-6)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 13x5.00-6, Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (13X6.00-6) (145/70-6)
 • Ventil: TR 87

Schlauch 13x6.50-6, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (13x6.50-6)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 13x6.50-6 Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Ventil: TR 87

Schlauch 15x6.00-6, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (15x5.50-6) (15x6.00-6) (140-6)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 15x6.00-6, Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 6
 • Passend für: (15x5.50-6) (15x6.00-6) (140-6)
 • Ventil: TR 87

Schlauch 5.00-8, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (5.70-8)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 5.00-8, Ventil - JS2

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (5.70-8)
 • Ventil: JS 2

Schlauch 5.00-8 (5.70-8) Ventil - V3-02-7

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (5.70-8)
 • Ventil: V3-02-7

Schlauch 16x6.50-8, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (16x7.50-8) (18x6.50-8) (190-8)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 16x6.50-8, Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (16x7.50-8) (18x6.50-8) (190-8)
 • Ventil: TR 87

Schlauch 16x6.50-8 45° versetztes Venti,l Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: 45° versetztes Ventil
 • Ventil: TR 13

Schlauch 18x7-8 (18x7.00-8) (180/70-8) Ventil - JS2

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (18x7.00-8) (180/70-8)
 • Ventil: JS 2

Schlauch 18x7-8 (18x7.00-8) (180/70-8) Ventil - V3-02-7

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (18x7.00-8) (180/70-8)
 • Ventil: V3-02-7

Schlauch 18x8.50-8, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (18x7.00..11.00-8)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 18x8.50-8, Ventil - TR87

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (18x7.00..11.00-8)
 • Ventil: TR 87

Schlauch 18x8.50-8 (18x7.00..11.00-8) Ventil - TR6

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (18x7.00..11.00-8)
 • Ventil: TR 6

Schlauch 18x8.50-8 45° versetztes Ventil, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Ventil: TR 13

Schlauch 20x8.00-8, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (20x7.00-8) (20x10.00-8)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 22x10.00-8, Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (21x11.00..12.00-8) (22x10.00..12.00-8)
 • Ventil: TR 13

Schlauch 22x10.00-8, Ventil - TR6

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 8
 • Passend für: (21x12.00-8) (22x11.00-8) 22x12.00-8)
 • Ventil: TR 6

Schlauch 4.00-9 Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: TR 13

Schlauch 6.00-9 (6.90-9) Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: TR 13

Schlauch 6.00-9 (6.90-9) Ventil - JS2

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: JS 2

Schlauch 6.00-9 (6.90-9) Ventil - TR15

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: TR 15

Schlauch 6.00-9 (6.90-9) Ventil - V3-02-7

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: V3-02-7

Schlauch 20x10.00-9 (20x11.00-9) Ventil - TR13

 • Hersteller: Nexen
 • Zoll: 9
 • Ventil: TR 13